Akty prawne

POMOC W PRZYPADKU NIEZASPOKOJENIA ROSZCZEŃ PRACOWNICZYCH W RAZIE NIEWYPLACALNOŚCI PRACODAWCY

Ustawa z dnia 13 lipca 2006  r . o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1433, z późn. zm.

 

Ustawa z dnia 6 maja 2010 r. o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 674

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dz. U. z 2017 r., poz. 2041

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dz. U. z 2017 r., poz. 2027

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dz. U. z 2017 r., poz. 2007.

POMOC W PRZYPADKU POWODZI

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach z usuwaniem skutków powodzi. Dz. U. z 2018 r.  poz. 1473, z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z FGŚP dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczył jej prowadzenie. Dz. U. z 2011 r. Nr 262, poz. 1566

 

POMOC W CELU OCHRONY MIEJSC PRACY
(dotyczy kryzysu ekonomicznego/embargo)

Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 842 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1854)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy. Dz. U. z 2015 r., poz. 168

POMOC DE MINIMIS

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. Dz. U. z 2014 r., poz. 1543

Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik do rozporządzenia z 24 października 2014 r. - zgodny z rozporządzeniem KE nr 1407/2013)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2016 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Dz. U. z 2016 r., poz. 238

Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  (obowiązujący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie).

ORGANIZACJA FGŚP

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2017 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywanych przez marszałków województw dysponentowi Funduszu. Dz. U. z 2017 r. poz. 1705

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie przekazania mienia FGŚP. Dz. U. z 2011 r. Nr 256 , poz. 1535

 

 

 

 


Data publikacji: 2015-03-18 13:59:44, autor: Michał Dąbrowski ; data aktualizacji: 2019-01-08 13:06:44, autor: Michał Dąbrowski
Strona główna Historia Funduszu Prawo Ogłoszenia Plan FGŚP Wykonanie FGŚP
Wniosek indywidualny Wniosek indywidualny zaliczkowy Wykaz zbiorczy Wykaz zbiorczy powodziowy Wykaz zbiorczy zaliczkowy Wykaz uzupełniający Wykaz antykryzysowy
Pomoc Kontakt
Wykonanie: Hostlab