Akty prawne

POMOC W PRZYPADKU NIEZASPOKOJENIA ROSZCZEŃ PRACOWNICZYCH W RAZIE NIEWYPLACALNOŚCI PRACODAWCY

Ustawa z dnia 13 lipca 2006  r . o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1256.

 

Ustawa z dnia 6 maja 2010 r. o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 674

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dz. U. z 2011 r. Nr 278, poz. 1635

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1718

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszałka województwa o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dz. U. z 2016 r. poz. 1898.

POMOC W PRZYPADKU POWODZI

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach z usuwaniem skutków powodzi. Dz. U. z 2011 r. Nr 234, poz. 1385, z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z FGŚP dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczył jej prowadzenie. Dz. U. z 2011 r. Nr 262, poz. 1566

 

POMOC W CELU OCHRONY MIEJSC PRACY
(dotyczy kryzysu ekonomicznego/embargo)

Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Dz. U. z 2013 r. poz. 1291, z późn. zm.

Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Dz. U. z 2015 r., poz. 150

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy. Dz. U. z 2015 r., poz. 167

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy. Dz. U. z 2015 r., poz. 168

POMOC DE MINIMIS

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. Dz. U. z 2014 r., poz. 1543

Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik do rozporządzenia z 24 października 2014 r. - zgodny z rozporządzeniem KE nr 1407/2013)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Dz. U. z 2010 r., poz. 312

Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (załącznik do rozporządzenia z 29 marca 2010 r.)

ORGANIZACJA FGŚP

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o przepisach wprowadzających ustawę o finansach publicznych. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywanych przez marszałków województw dysponentowi Funduszu. Dz. U. z 2011 r. Nr 278, poz. 1637

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie przekazania mienia FGŚP. Dz. U. z 2011 r. Nr 256 , poz. 1535

 

 

Strona główna Historia Funduszu Prawo Wnioski i wykazy Ogłoszenia Plan FGŚP Wykonanie FGŚP
Wniosek indywidualny Wniosek indywidualny zaliczkowy Wykaz zbiorczy Wykaz zbiorczy powodziowy Wykaz zbiorczy zaliczkowy Wykaz uzupełniający Wykaz antykryzysowy
Pomoc Kontakt
Wykonanie: Hostlab